Adatvédelmi tájékoztató

I. Bevezetés

 1. Az Adatvédelmi Tájékoztató tájékoztatást nyújt a Adatkezelő által végzett adatkezelés feltételeiről, továbbá a Felhasználók jogairól és jogorvoslati lehetőségeiről.
 2. Az adatvédelem részletes szabályait az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban Infotv.) tartalmazza.
 3. Kérjük, hogy az Adatvédelmi Tájékoztatót figyelmesen olvassa el, mielőtt hozzájárul személyes adatai kezeléséhez.

 

II. Adatkezelő adatai 

 1. Adatkezelő neve: Magyar Iyengar Jóga Szövegség
 2. Adatkezelő székhelye: 1111 Budapest, Bartók Béla út 34. I. emelet 3.
 3. Adatkezelőtelefonszáma06 70 4282407
 4. Adatkezelő e-mail címe: www.iyengar.hu
 5. Adatkezelő nyilvántartási száma: 01-01-0014645
 6. Nyilvántartást vezető szervezet: Fővárosi Bíróság
 7. Adatkezelő adószáma: 18280441-1-43
 8. Adatkezelő képviselője: Kovács Adrienn

 

III. Az Adatkezelő által végzett adatkezelés

 1. Az adatkezelés jogalapja: azAdatkezelőtájékoztatja a Felhasználókat, hogy személyes adataikat az Adatkezelő által nyújtott szolgáltatás igénybevételekor adott írásbeli beleegyezésük alapján kezeli.
 2. A kezelt adatok köre: vezetéknév, keresztnév, e-mail cím, számlázási cím
 3. Adatkezelés célja: azAdatkezelő által a Felhasználónak nyújtott szolgáltatás teljesítése
 4. Adatkezelés időtartama: azAdatkezelő által a Felhasználónak nyújtott szolgáltatás teljesítéséhez szükséges időtartam.
 5. Az Adatkezelő tájékoztatja a Felhasználót, hogy adatfeldolgozót vehet igénybe. Az adatfeldolgozó feladata az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése.
 6. Az Adatkezelő tájékoztatja a Felhasználót, hogy az adatfeldolgozó adatkezelést érintő érdemi döntést nem hozhat, az adatokat az Adatkezelővel kötött szerződésben előírtaknak megfelelően, a Adatkezelő utasítása szerint dolgozza fel.

 

IV. Adattovábbítás 

 1. Az Adatkezelő jogosult az általa kezelt személyes adatokat online fizetés lebonyolítása céljából harmadik személy részére továbbítani (meghatározott személy részére hozzáférhetővé teszi).
 2. A továbbított adatok köre: a vásárolt szolgáltatás, termék díja és az ehhez tartozó tranzakció azonosítója
 3. Az adattovábbítás célja: online fizetés végrehajtása
 4. Az adattovábbítás címzettje: Barion Payment Zrt. (székhelye. 1117 Budapest, Infopark sétány 1. I. ép. 5. em.)

 

V. Felhasználó Jogai 

 1. A Felhasználó bármikor kérheti Adatkezelőtől, hogy személyes adatainak kezeléséről adjon felvilágosítást, továbbá kérheti személyes adatainak helyesbítését, törlését vagy zárolását.
 2. A Kérelmet a II/4. pontban szereplő e-mail címre elektronikus levélben, vagy azAdatkezelő székhelyére postai úton, levélben kell megküldeni.
 3. Adatkezelő haladéktalanul, de legkésőbb a kérelem kézhezvételétől számított 25 napon belül köteles a kérelemnek eleget tenni.
 4. Ha az adatkezelő az érintett helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelemét nem teljesíti, a kérelem kézhezvételét követő 25 napon belül írásban vagy az érintett hozzájárulásával elektronikus úton közli a helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelem elutasításának ténybeli és jogi indokait.

 

VI. Jogorvoslat

 1. A Felhasználó a Adatkezelő adatkezelésével kapcsolatos panaszával a bírósághoz fordulhat vagy panasszal élhet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.), az Infotv-ben szabályozott módon.

 

Budapest, 2017. 12.05.