Általános Szerződési Feltételek

 

I. Bevezető rendelkezések 

 1. Jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban ASZF) a Szolgáltató által üzemeltetett iyengar.hu honlapon (a továbbiakban: honlap) nyújtott szolgáltatások igénybevételére vonatkoznak.
 2. Az ÁSZF alapján megkötött egyedi szerződést a felek kizárólag elektronikus formában kötik meg.
 3. A Szolgáltató megteszi az általános alkalmazott és elérhető műszaki védelmi intézkedéseket. A szolgáltató által igénybe vett szoftverek és hardverek biztonságosan képesek együttműködni az elektronikus kereskedelmi ügyeletek kapcsán létrejövő digitális adattartalmakkal.
 4. A Szerződéskötés során használt nyelv a magyar nyelv, a szerződés teljesítése során a magyar jogszabályokat kell alkalmazni.
 5. Az ÁSZF nem tartalmaz magatartási kódexre való utalást.
 6. Jelen ÁSZF hatálya kiterjed valamennyi a iyengar.hu honlap szolgáltatásainak igénybevételére vonatkozó, a Szolgáltató és a Felhasználó között létrejött egyedi szerződésre.
 7. A mindenkori hatályos ÁSZF megtalálható a iyengar.hu honlapon.

 

II. Szolgáltató Adatai 

 1. Szolgáltató neve: Magyar Iyengar Jóga Szövegség
 2. Szolgáltató székhelye: 1111 Budapest, Bartók Béla út 34. I. emelet 3.
 3. Szolgáltató telefonszáma: 06704282407
 4. Szolgáltató e-mail címe: www.iyengar.hu
 5. Szolgáltató nyilvántartási száma: 01-01-0014645
 6. Nyilvántartást vezető szervezet: Fővárosi Bíróság
 7. Szolgáltató adószáma: 18280441-1-43
 8. Szolgáltató képviselője: Kovács Adrienn

 

III. A megvásárolható szolgáltatások köre (a továbbiakban Szolgáltatás)

 1. Éves tagdíj befizetése
 2. Certification Mark védjegy befizetése
 3. A Szövetség rendezvényein való részvételi lehetőség
 4. A Szövetség által készíttetett tárgyak (pl. Iyengar pólók)
 5. A Szolgáltató a szolgáltatások adatlapjain tünteti fel az egyes szolgáltatások lényeges leírását.

 

 

IV. A vásárlás menete 

 1. A Szolgáltató által nyújtott, III. pontban megjelölt szolgáltatások igénybevételére az a Felhasználó jogosult, aki a honlapon regisztrált és jelen ÁSZF rendelkezéseit, valamint az Adatvédelmi tájékoztatóban foglaltakat elfogadta.
 1. Regisztráció

A honlapon nyújtott szolgáltatások igénybevételére a Felhasználó a honlapon elhelyezett „Regisztráció” menüpont alatt található adatlap kitöltésével és elküldésével regisztrálhat. A regisztráció alkalmával a Felhasználó nyilatkozik jelen ÁSZF, valamint az Adatvédelmi tájékoztatóban foglaltak elfogadásáról. Sikeres regisztrációról a Szolgáltató e-mailben értesíti a Felhasználót. A Felhasználó írásban (e-mailben vagy ajánlott levélben) bármikor kérheti regisztrációja törlését a Szolgáltatótól.

 1. A megrendelés

A Felhasználó a szolgáltatás igénybevételére a 2. pontban részletezett regisztrációt, valamint a mindenkor hatályos árlistában foglalt szolgáltatási díjak igazolt megfizetését követően jogosult. A Felhasználó a honlap Webshop menüpontjában megtalálja a Szolgáltató aktuális szolgáltatásaira vonatkozó árlistát. A vásárlás az adott szolgáltatás mellett található „Kosárba rakom” gombra kattintva történik. A kiválasztott szolgáltatások a „Kosárba” kerülnek. A „Törlés” ikonra kattintva törölhetőek a kosár egyes tételei. Felhívjuk a Felhasználó figyelmét, hogy mielőtt a „Tovább a pénztárhoz” gombra kattint, ellenőrizze, hogy valóban a Kosárban szereplő szolgáltatásokat kívánja megvásárolni. A megvásárolt szolgáltatás árát a Szolgáltató kizárólag abban az esetben fizeti vissza, ha a szolgáltatás teljesítését nem tudja biztosítani.

 1. A megrendelés visszaigazolása
 • Ha a Felhasználó megrendelést küld a Szolgáltató oldalára és a Szolgáltató a megrendelést e-mailben visszaigazolja, szolgáltatásra irányuló szerződés jön létre a Felhasználó és a Szolgáltató között. Felhasználó tudomásul veszi, hogy a megrendelés visszaigazolása fizetési kötelezettséget von maga után. Ha megrendelés megérkezését visszaigazoló e-mail a Felhasználóhoz 48 órán belül nem érkezik meg, akkor a Felhasználó mentesül az ajánlati kötöttség alól, nem köteles a megrendelt szolgáltatást igénybe venni.
 • A Felhasználó elfogadja, hogy az ilyen módon megkötött szerződés írásban megkötöttnek minősül, és arra Magyarország joga irányadó.
 1. Fizetés
 • A szolgáltatások mindenkor érvényes árai a honlap „Webshop” menüpontja alatt találhatóak. A közzétett árak ÁFÁ-val növelt bruttó árak, amelyek tartalmazzák a szolgáltatás teljes árát.
 • Azt követően, hogy a Felhasználó kosarába tette a kívánt szolgáltatást, megadta a vásárláshoz szükséges adatait, valamint a „Fizetés” gombra kattintott, a rendszer tovább lépteti a banki oldalra. MasterCard, Maestro, Visa Electron illetve Visa bankkártyával rendelkező Felhasználók biztonságos csatornán keresztül fizethetnek.
 • A Felhasználó elfogadja, hogy vásárlásairól készült számlákat kizárólag elektronikus úton, digitális aláírással ellátva kapja meg a Szolgáltatótól, az általa megadott e-mail címre. A Felhasználónak, mint fogadónak kötelessége gondoskodni arról, hogy a Szolgáltató által küldött, elektronikus számla kézbesíthető legyen.

 

V. Hozzájárulás személyes adatok kezeléséhez 

 1. Felhasználó az Adatvédelmi tájékoztatót megismerte, az abban foglaltakat elfogadja.
 2. A felhasználó kifejezetten hozzájárul az Adatvédelmi tájékoztatóban megjelölt személyes adatainak kezeléséhez.

 

VI. Elállási jog gyakorlása 

 1. A Felhasználót megilleti a jog, hogy a teljesítést követően 14 napon belül indokolás nélkül elálljon a szerződéstől.
 2. Felhasználó elállási jogát a szerződéskötés napjától számított 14 nap elteltéig gyakorolhatja. Írásban történő elállás esetén azt határidőben érvényesítettnek kell tekinteni, ha a Felhasználó nyilatkozatát a határidő lejárta előtt elküldi.
 3. A Szolgáltató köteles a Felhasználó által kifizetett összeget haladéktalanul, de legkésőbb az elállást követő 15 napon belül visszatéríteni.
 4. Szolgáltató a visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmaz, kivéve, ha megrendelő más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja.
 5. A Felhasználó nem gyakorolhatja elállási jogát szolgáltatás nyújtására vonatkozó szerződés esetében, ha az elállási határidő lejárta előtt a Szolgáltató a teljesítést a Felhasználó beleegyezésével megkezdte.
 6. Az elállási jog gyakorlására egyebekben a fogyasztók és vállalkozások közötti szerződésekről szóló 45/2014 (II.26) Korm. rendeletben (a továbbiakban Kormányrendelet) foglaltak az irányadók. A megrendelő felhasználhatja a Kormányrendelet 2. számú mellékletében található elállási nyilatkozat-mintát is, de nyilatkozatát megteheti formakényszer nélkül is.

 

VII. Szavatosság 

A Szolgáltató hibás teljesítése esetén a Ptk. szavatosságra vonatkozó rendelkezéseit kell megfelelően alkalmazni.

 

VIII. A fogyasztói panasz kezelésének általános szabályai

 1.  A Felhasználó/fogyasztó a Szolgáltató által nyújtott szolgáltatás értékesítésével közvetlen kapcsolatban álló magatartására, tevékenységére vonatkozó panaszát szóban vagy írásban közölheti a vállalkozással.
 2. A panaszügyintézés helye:

A Szolgáltató elektronikus levelezési címe: mijsz@iyengar.hu

A Szolgáltató telefonszáma:06704282407

 1. A vásárlói panasz kezelése során a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény panaszkezelésre vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni.

 

 

IX. A Békéltető testület eljárása

 1. Szolgáltató tájékoztatja a Felhasználót, hogy esetleges panasz, vita, sérelem esetén jog van a békéltető testülethez fordulni.
 2. Megnevezés, elérhetőség:

Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara, Budapesti Békéltető Testület:

Cím: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99. III. em. 310.

Levelezési cím: 1253 Budapest, Pf.: 10.
E-mail cím: bekelteto.testulet@bkik.hu
Fax: 06 (1) 488 21 86
Telefon: 06 (1) 488 21 31

 

X. Egyéb rendelkezések 

 1. A Szolgáltató felhívja a Felhasználó figyelmét arra, hogy amennyiben a szolgáltatás igénybevételét megkezdte, elállásra nem jogosult.
 2. A Szolgáltató jelen ÁSZF-et bármikor jogosult egyoldalúan módosítani. A módosítás a honlapon történő közzététellel válik hatályossá.
 3. A honlap szerzői jogvédelem alatt áll. A honlapon megjelenített tartalom részét vagy egészét kizárólag a Szolgáltató előzetes hozzájárulásával lehet bármilyen formában felhasználni.

 

Az ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. (2013. évi V. törvény) a 2001. évi CVIII. törvény, valamint a 17/1999 (II.5.) Korm. r. rendelkezései valamint az egyéb vonatkozó jogszabályok irányadók.

 

2017. 11.15.